Privacyverklaring

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsrespecteert uw persoonsgegevens en draagt erzorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen,vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevensVereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsverwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsverwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsveelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een e-mailof andere vormen van communicatie uitingen van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants.

Doel verwerking persoonsgegevens

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsverwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • voorwaarden rondom VEP-acties te kunnen verwerken;
 • informatie en andere producten van VEP te kunnen verzenden;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing-en communicatie activiteiten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsverwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Naam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsverwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsdeelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsuw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantshecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zalVereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsin het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsbewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet-en regelgeving is vereist. Privacy rechten van betrokkenen Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande gegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbijVereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsaan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantst.a.v. het bestuur, Pelmolenlaan 10, 3447 GW, Woerden of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants telefonisch bereiken via 0348-489489. Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit;
 6. recht op vergetelheid;
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermdepasfoto en BSN-nummer. Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants(www.pannenkoekenrestaurants.nl), zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantshoudt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantshoudt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet doorVereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsverkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantste vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsop bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsmaakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsgeeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsheeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantseen blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsis in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsdan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerdervan de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsheeft het recht de inhoud van dit privacy statement opieder gewenst moment zonder voorafgaandekennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden oponze website www.pannenkoekenrestaurants.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen metde Functionaris Gegevensverwerking / Privacy Officervan Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsvia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./ 0348-489489.

Dezeprivacy verklaringis op 3 oktober 2018 vastgesteld.


Afdrukken